Vår behandling av dina personuppgifter

Du har blivit hänvisad hit för att Wimab Evenemang (”Vi”, Wimab”, ”Oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket Vi gör för att du är en viktig person för Oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med Personuppgiftslagen (”PuL”) samt vad som i övrigt anges härnedan. Har du frågor eller funderingar kring hur Vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha rådgivning kring integritetsfrågor, PuL eller den kommande Europeiska Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på kundservice@wimab.se

Vi sparar information om våra kunder och samarbetspartners i syfte att upprätthålla våra kontakter och nätverk, hålla vår kunskap och information om dessa aktuell samt marknadsföra våra föreläsningar och utbildningar.

I vår behandling av dina personuppgifter väger Vi ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse av att upprätthålla våra nätverk i enlighet med det föregående. Vi strävar därför efter att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt, och hanterar därför i huvudsak dina kontaktuppgifter. Om du har något emot detta, om du vill veta exakt vilka uppgifter Vi behandlar om dig eller om du vill säkerställa att vår information om dig är korrekt är du välkommen att höra av dig till oss. Du har även möjlighet att vända dig till Datainspektionen angående vår behandling av dina personuppgifter.

Vår information om dig kommer bara finnas tillgänglig för de personer hos Oss som behöver den för de syften som beskrivs ovan och vi kommer inte, med undantag endast för teknisk funktionalitet inom ramen för ovanstående syften, tillgängliggöra den utanför Wimab utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och intrångsdetektering. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via våra digitala kanaler använder vi krypteringsteknik när vi överför personuppgifter över Internet till våra servrar.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Wimab används endast för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter inom Wimab sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för samtliga av Wimabs kanaler. 

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Wimabs digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som vi har en affärsrelation till såsom leverantör, kund eller konsult. Vi hanterar också personuppgifter om våra anställda och kandidater.

 

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala kanaler, tjänster eller kommunicerar med oss. Kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Wimabs tjänster och produkter och transaktionshistorik. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Wimab komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från våra webbsidor eller köper en biljett till en föreläsning som Wimab anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan Wimab komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

För kunder och leverantörer hanterar vi kontaktpersoners namn, telefonnummer och e-post. Andra uppgifter kan förekomma och då i samråd och med särskilt samtycke.

Wimab sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Känslig information

Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, genetisk eller biometrisk information, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via formulär eller e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna, våra tjänster, rekrytering och anställningar och som kommer att behandlas av Wimab för följande ändamål:

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Wimab samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 7. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 8. För att säkerställa våra anställdas avtal
 9. Möjliggöra framtida affärsrelationer
 10. Trygga våra kandidaters rekryteringsprocess
 11. Kunna hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden.
 12. Juridiska skäl såsom lagkrav.

 

Nyhetsbrev & e-postutskick

Wimab skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring våra kommande föreläsningar och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på vår webbplats.

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

Personuppgifter

Wimab följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer material, information eller anmäler dig till arrangemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller communities registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller communityn som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och communities registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Wimab.

Vår webbplats, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. Wimab ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. 

För att ändra dina uppgifter kontaktar du oss på kundservice@wimab.se

Cookies
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Läs mer hos Post- och telestyrelsen.

 

Varför använder vi Cookies?
Wimab nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på Wimabs webbplats. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar, besök och annan information för våra statistiksystem.

Hur stänger jag av cookies?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på Wimabs webbplats begränsas.

Har du fler frågor om användande av cookies på Wimabs webbplats får du gärna höra av dig till kundservice@wimab.se

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Wimab behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Wimab skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen, länk-->