Våra villkor

Bokningen är bindande. 

  • Biljetten är opersonlig och överlåtningsbar vid förhinder.
  • Vid sjukdom återbetalas biljetten mot inskickat sjukintyg.
  • Alla biljetter är onumrerade. Fri placering gäller. Dörrarna brukar öppnas ungefär en halvtimme innan start.
  • Direkt efter beställningen skickar vi en orderbekräftelse som vid kortbetalning också fungera som betalkvitto.
  • Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter. För mer information-->

Force Majeure. 

Wimab Utbildning AB får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför Wimab Utbildning AB:s rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc), plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, hantverkare, elkraft etc. Wimab Utbildning AB skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under-rätta de deltagande företagen. Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att Wimab Utbildning AB är befriat från ekonomiska konsekvenser, bl a skadestånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt genomförande av aktiviteten.

Försäljningsvillkor - Kortbetalning

DIBS Payment Services AB garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet - ingen annan. Wimab Utbildning AB lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning dras köpesumman från ditt konto. Vi accepterar VISA och Mastercard. Kortbetalning sker i samarbete med DIBS Payment Services AB.

Försäljningsvillkor - Faktura

Wimab Utbildning tillämpar betalningsvillkor 10 dagar netto. Sedvanlig påminnelseavgift tillkommer efter förfallodag. 20 procents dröjsmålsränta. Vid omfakturering debiteras kund 50 kronor exklusive moms.

Faktura- och kontaktinformation

Wimab Utbildning AB
Skördevägen 119
263 54 Lerberget

Organisationsnummer: 556282-1925

Kontaktuppgifter

E-post: kundservice@wimab.se
Telefon: 031-91 50 40